Cunoaște pe Domnul

Mai Profund ,


Trăiește

Diferit .


“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.”

Psalmul 119:105

  • Home
  • Magazine
  • Ultimele 7 cuvinte ale Domnului Isus de Mia şi Costel Oglice

Ultimele 7 cuvinte ale Domnului Isus de Mia şi Costel Oglice

“Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine.”(Ioan 10:17-18a)

Cuvintele și expresiile pe care le-a rostit Domnul Isus în timp ce Se afla pe cruce sunt scumpe pentru noi, creștinii, căci ele ne arată suferința Mântuitorului pentru a ne răscumpăra. De asemenea, aceste cuvinte sunt o încurajare pentru noi ca familie; ele sunt un exemplu de jertfire și când sunt aplicate aduc armonie și unitate. Evangheliile ne vorbesc despre răstignirea și moartea Domnului Isus arătând divinitatea  umanitatea Lui. Cele șapte expresii sunt următoarele:

1. Domnul Isus S-a adresat Tatălui: „Tată, iartă-i căci nu știu ce fac!“(Luca 23:34)

“Chiar şi în timpul suferinței Sale inima Domnului Isus era preocupată de ceilalţi, nu de Sine Însuși; cuvintele Lui arată dragostea Sa necondiționată pentru oameni. Ce exemplu minunat pentru noi în familie, să ne gândim întotdeauna la celălalt chiar și în suferință sau dificultăți. Domnul Isus ne arată că acest lucru este posibil atunci când El este prezent în viața celor ce Îl iubesc. Cuvântul iertare este foarte important în viața de familie și acesta se învață și se practică încă din copilărie. Părinții trebuie să-i învețe pe copii cât de important este să-i ierte pe alţii și să-şi ceară iertare când greşesc.

2. Domnul Isus S-a adresat tâlharului de pe cruce: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai“ (Luca 23:43).

Unul dintre cei doi tâlhari răstigniți împreună cu El l-a înfruntat pe celălalt tâlhar, care Îl batjocorea pe Isus. Acel tâlhar i-a spus celuilalt: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău“. În continuare, acest tâlhar a recunoscut că Isus poate să îl mântuiască şi I-a spus lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!“ Domnul Isus Şi-a arătat harul față de acela care a avut credință și l-a asigurat că păcatele îi sunt iertate. Oferindu-i iertarea, Domnul Isus i-a oferit mântuirea!

Credința în Domnul Isus se învață încă din copilărie; credinţa este mai importantă decât orice învățătură. Credința în Domnul Isus dă un viitor și o nădejde atât personală, cât și pentru întreaga familie. Dorința cea mai mare a Domnului Isus a fost ca, venind în lume, să ofere, prin jertfa Sa mântuire celor ce cred în El.

Cuvântul iertare are o semnificaţie mult mai mare când înțelegem ce a făcut Domnul Isus pentru mântuirea noastră. Când înțelegi cine este Isus, te temi de Dumnezeu şi ai grijă să nu Îl superi prin vorbe, așa cum a făcut celălalt tâlhar. Acela care se teme de Domnul îi înfruntă pe batjocoritori și se încrede în ceea ce poate face Domnul pentru el.

3. Domnul Isus S-a adresat mamei Sale, Maria, și lui Ioan: „Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: «Femeie, iată fiul tău!» Apoi, a zis ucenicului: «Iată mama ta!»“ (Ioan 19:26-27).

Privind de pe cruce, în suferințe, Domnul Isus Se îngrijește ca fiu de nevoia mamei Sale de a nu rămâne singură. Nici unul din frații Domnului nu era acolo ca să-i poarte de grijă mamei și de aceea Domnul i-a încredințat lui Ioan această slujire. Prin atitudinea Sa de respect și dragoste față de mama Sa, Domnul Isus ne încurajează pe noi, pe fiecare, să ne respectăm mama, părinții și să le purtăm de grijă.

Când își respectă părinții, copiii îi cinstesc, împlinind porunca lui Dumnezeu. Este important să înțelegem că a-i cinsti pe părinți înseamnă a le purta de grijă împlinindu-le nevoile.

4. Domnul Isus S-a adresat din nou Tatălui: „Pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: «Eli, Eli, lama sabactani?», adică: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?»“ (Matei 27:46)

În ceasul greu al suferinței Domnul Isus a rostit aceste cuvinte din Psalmul 22:1: „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele?“ Aceste cuvinte ne arată agonia prin care a trecut Mântuitorul simțindu-Se părăsit de Tatăl Său. Tatăl Şi-a întors fața de la Fiul Său pentru că Isus purta osânda păcatelor noastre. În singurătatea și durerea părăsirii Sale pe cruce Domnul Isus strigă la Acela care Îl poate ajuta. Suferințele pe care le-a îndurat Domnul Isus Îl fac să înțeleagă necazurile prin care trecem noi. Prin urmare, „El nu disprețuiește și nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu Își ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către El“ (Psalmul 22:24). Oricât ar fi de grele situațiile și împrejurările prin care trecem, strigătul nostru spre Domnul nu este disprețuit, ci El ne ascultă şi ne răspunde.

Unitatea familiei se păstrează chiar și în încercări și necazuri atunci când strigăm către Domnul și ne încredem în Acela care poate interveni și răspunde în orice situație.

5. Domnului Isus I-a fost sete: „După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete“ (Ioan 19:28).

Domnul Isus a refuzat să bea băutura care putea să-I aline durerile. „I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea“ (Matei 27:34). Prin aceasta, El a împlinit profeția din Psalmul 69:21. Domnul Isus a împlinit Scripturile până în ultima clipă a vieții. El știa că totul s-a sfârșit.Dragostea în familie exprimată în fapte și emoții, având în vedere pe celălalt, va copleși pe cel ce o primește. 

6. Domnul Isus a spus: S-a isprăvit!“ (Ioan 19:30).

Domnul Isus știa că suferința de pe cruce avea un scop. În Ioan 10:17-18 El a spus: „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.“ Aceste cuvinte sunt pline de înțeles: Prin suferința şi moartea Sa Domnul Isus a plătit preţul răscumpărării lumii și scopul venirii Lui în lume s-a sfârșit. Domnul Isus a ascultat de Tatăl până la sfârșit şi astfel ascultarea Sa a fost desăvârşită.

Prin ascultarea Sa deplină și îndeplinirea scopului pentru care a venit în lume Domnul Isus ne învăță să rămânem ascultători de Dumnezeu și astfel să împlinim voia Lui până la sfârșit. Ascultarea se învață atât prin cunoașterea Scripturilor – ca să știm ce să ascultăm, cât și prin practică – împlinind poruncile lui Dumnezeu pentru noi. Ascultând de Dumnezeu noi îi învățăm pe copiii noștri cât de importantă este cunoaşterea voii lui Dumnezeu şi împlinirea acesteia în viaţa de fiecare zi.

7. În cele din urmă, Domnul Isus a strigat cu glas tare: «Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!» (Luca 23:46).

Isus a strigat cu glas tare: „Tată în mâinile Tale Îmi încredințez duhul. Când a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul“ (Luca 23:46). În ultimele Sale cuvinte Domnul Isus citează din Psalmul 31:5, unde împăratul David spune: „În mâinile Tale îmi încredințez duhul; Tu mă vei izbăvi Doamne, Dumnezeule adevărat“. Vedem aici până la sfârșitul vieţii Sale pământeşti încrederea totală a Fiului în Tatăl Său. Domnul Isus a intrat în moarte la fel cum a trăit zilnic, și anume, dându-Şi viața ca o jertfă deplină și punând-o în mâna lui Dumnezeu. El este pentru fiecare dintre noi exemplul suprem de dependență și ascultare totală de Dumnezeu. Dependența unul de celălalt arată unitatea. Trăirea noastră în dependență de Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem dependența între soț-soție, părinți-copii, care duce la unitate, armonie și scopuri comune. Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze inimile și să privim la viața Domnului Isus care până la sfârșit ne-a arătat importanța iertării, compasiunii, împlinirii Scripturii, ascultarea și depednența totală de Dumnezeu.


Manuale


Zidind relații

Zidind relaţii – cum să dezvolţi relaţii trainice, pline de compasiune şi dragoste? Oamenii sunt mereu în căutare de relaţii. […]

Zaharia

Dmnezeu spune: „Întoarceţi-vă la Mine“ – dar sincer, ar schimba aceasta cu adevărat lucrurile? După învierea Sa, Domnul Isus mergea […]

Vrei să fii uncenicul lui Isus? Trebuie să plătești prețul!

Ce așteptări avea Isus atunci când chema bărbați și femei ca să fie urmat? Era rezonabil? Care este diferența dintre […]

Viaţa predată – O privire asupra vieţii creştine normale

Având ca bază biblică Epistola lui Pavel către Efeseni, autorul redă cum arată viața creștinului atunci când „permite lui Dumnezeu […]

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL

CONTACTEA-ZĂ PROGRAMATORUL